Акафист алексию московскому

И#збрaнный ґрхіерeю, и3 слуго2 вели1кагw ґрхіерeа ї}са, преблажeнне ґлеxjе: ћкw спод0бльшесz мн0гихъ твои1хъ бlгодэ‰ній, не и3мёюще же что2 воздaти, похв†льнаz восписyемъ ти2, и3 t души2 взывaемъ, проповёдующе чудесA тво‰: и3спроси2 нaмъ t цRS нбcнагw безбёднw преити2 пр0чее житіS сегw2, и3 дости1гнути г0рнzгw їеrли1ма, да тaмw ўзрёвше тS въ бlжeннэй рaдости, воззовeмъ къ тебЁ: Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Јкосъ №

 • ЃгGле t земли2 прозzбhй: вели1кагw совёта ѓгGлъ прови1дэвъ добр0ту души2 твоеS, прeжде вBкъ и3збрA тебE, є4же бlговэсти1ти плэнє1ннымъ tпущeніе и3 слепы6мъ прозрёніе. Tню1дуже мы2 грBшніи, свётомъ дёлъ твои1хъ получи1вше прозрёніе и3 грэхHвъ tпущeніе, взывaемъ:
 • Рaдуйсz, к0рене бlгaгw tрaсле бlжaйшаz: рaдуйсz, чтcнhхъ роди1телей добрёйшій сhне.
 • Рaдуйсz, бlгоyханнагw сaда прозzбeніе: рaдуйсz, дух0внымъ возрождeніемъ бGу nц7Y ўсыновлeнный.
 • Рaдуйсz, мmропомaзаніемъ с™aгw д¦а запечатлённый: рaдуйсz, ћкw мmро и3зліsнное, свhше воспріsвый.
 • Рaдуйсz, t пелeнъ бGу посщ7eнный: рaдуйсz, мyжественнw и4го хrт0во на себE возложи1вый.
 • Радуйсz, земн†z и3 мимотек{щаz ћкw ўмeты вмэни1вый: рaдуйсz, є3г0же человёкъ домови1тъ ї}съ ќтро наsтъ дёлателz въ віногрaдъ св0й.
 • Рaдуйсz, w4бразъ б9ій и3 под0біе свsтw соблю1дшій: рaдуйсz, красото2, душє1внаz и3 тэлє1сныz всёхъ џчи ўвеселsющаz.
 • Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ в7

Ви1дz tкровeніемъ д¦а с™aгw, ћкw не ўстоsтъ нечести1віи на судЁ прaведномъ, но сyть ћкw прaхъ, є3г0же возметaетъ вётръ, t младhхъ ногтeй пребlжeнне ґлеxjе, на совётъ и4хъ не шeлъ є3си2, нижE на пути2 грёшныхъ человёкwвъ стaлъ є3си2: но зак0ну б9ію ўсeрднw поучazсz, и3 прHчимъ внушaлъ є3си2 пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

 1. Рaзумъ свhше пріeмъ, мaлъ дётищъ сhй, є4же не труждaтисz всyе въ ловлeніи пти1цъ, потщaлсz є3си2 вс‰ ћже на земли2 кр†снаz, њстaвити. Тёмже мы2 приглашaемъ тS:
 2. Рaдуйсz, на лови1тву человёкwвъ призвaнный: рaдуйсz, къ гHрнимъ ћкw на крилaхъ возлетaвый.

 3. Рaдуйсz, м0ре житeйское любомyдріемъ и3спытaвый: рaдуйсz, волнeніе є3гw2 безwпaснw прошeдый.
 4. Рaдуйсz, землE бlгaz, сёмz сл0ва б9іz воспріsвшаz: рaдуйсz, пл0дъ стори1чный произрасти1вшаz.
 5. Рaдуйсz, пшени1це, хлёбъ нбcный ўстр0ившаz: рaдуйсz, въ жи1тницэ нбcной соблюдeннаz.

 6. Рaдуйсz, њбрэтhй многоцённый би1серъ, и3 є3го2 всBмъ, є3ли6ка и3мёлъ є3си2, купи1вый: рaдуйсz, ѕёльнымъ пощeніемъ, ћкw благовкyсною пи1щею, t ю4ности питaвыйсz.
 7. Рaдуйсz, всен0щнымъ стоsніемъ и3 непрестaнными мlтвами себE въ п0двизэ ўкрэпи1вый: рaдуйсz, въ м0ри слeзъ твои1хъ мн0жества дeмонwвъ потопи1вый.

 8. Рaдуйсz, алеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ G

Си1лою свhше, є3гдA њблечe тz д¦ъ всес™hй, пaстырz цeркви рwссjйстэй поставлsz, тогдA всBмъ лю1демъ твои6мъ вдыхaлъ є3си2 хвалY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

 • Подобaше, џ§е ґлеxjе, съ нб7сE пёсни тебЁ воспэвaемэй бhти, ґ не t земли2: кт0 бо t человBкъ возм0жетъ по дост0инству твоеS с™hни вели6чіz повёдати, но мы2 люб0вію твоeю побэждaеми, вопіeмъ ти2 си1це:
 • Рaдуйсz, дHльнzz и3 кр†снаz мjра презрёвый: рaдуйсz, вhшнихъ красHтъ желaніемъ распалaемый.
 • Рaдуйсz, є3ди1наго хrтA t сeрдца возлюби1вый: рaдуйсz, томY є3ди1ному всeю душeю прилэпи1выйсz.
 • Рaдуйсz, прaвило вёры бlгочести1выz: рaдуйсz, бlгjй дёлателю віногрaда хrтова.
 • Рaдуйсz, даровaнный талaнтъ пріумн0живый: рaдуйсz, въ рaдость гDа твоегw2 вшeдый.
 • Рaдуйсz, слaдостьми дух0вными нaсъ насыщazй: рaдуйсz, бlгопріsтное бGу кади1ло.
 • Рaдуйсz, благоухaніе моли1твы къ пrт0лу вhшнzгw возносsй: рaдуйсz, люб0вный къ бGу њ нaсъ предстaтелю.
 • Рaдуйсz, ґлеxiе вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ д7

Бyрю безмёстныхъ п0мыслwвъ t діaвола непрестaннw воздвизaемую, до концA ўкроти1лъ є3си2, и3 рaдуzсz таков0ю побёдою, торжeственнэ бGу воспэвaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

 1. Слhша и3 ви1дz премн0гую твою2 добродётель, пaстыремъ тS цRкве хrт0вы и3збирaетъ сосл0віе правослaвное, мh же њ сeмъ веселsщесz глаг0лемъ ти2:
 2. Рaдуйсz, дост0йнw возсёдый на сэдaлищи ґпcльскомъ: рaдуйсz, корми1ло кораблS хrт0ва.

 3. Рaдуйсz, мyдрый настaвниче: рaдуйсz, ѕвездо2 непрелeстнаz, въ руцЁ хrт0вой содержи1маz.
 4. Рaдуйсz, въ п0двизэ ўчи1тельства неутоми1мый: рaдуйсz, безвёстныхъ и3 тaйныхъ премyдрости б9іz проповёдниче.

 5. Рaдуйсz, нелицепріeмный и4стины поб0рниче: рaдуйсz, безб0жныхъ и3 нечести1выхъ ќстъ њбличи1телю и3 загради1телю.
 6. Рaдуйсz, бlговрeменнэ и3 безврeменнэ въ ўчeніи ґпcтолу поревновaвый: рaдуйсz, влaстію дaнною ти2 свhше мyдрэ и3 душеполeзнэ человёки вzзaвый и3 рэши1вый.

 7. Рaдуйсz, кaющихсz ўтёшителю: рaдуйсz, пaствы твоеS д0брый храни1телю.
 8. Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ є7

БGот0чною кр0вію и3скупи1вшаго р0дъ человёческій t зак0нныz клsтвы, вёрою зрS вLку, и3 ўсeрднэ къ немY люб0вію распалaемь, непрестaннw возглашaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

 • Ви1дэвъ вели1кій кнsзь твоE вeліе дyха мyжество, и3 люб0вь къ nтeчеству твоемy ўмоли1 тz поити2 къ безб0жному царю2 вердеви1ру: тh же ѓбіе шeдъ, бlги1ми и3 кр0ткими словесы2 ѕёльный гнёвъ є3гw2 на р0дъ хrтіaнскій ўтоли1лъ є3си2. Сі‰ бlгодэ‰ніz тво‰, џ§е нaшъ ґлеxjе, мы2 сhнове рwссjйстіи и3сповёдующе бlгодaрнэ вопіeмъ ти2:
 • Рaдуйсz, мyжественный дyха в0ине: рaдуйсz, ст0лпе крёпости нaшеz t лицA врaжіz.
 • Рaдуйсz, nрyжіе без8 рaти сопостaты побэждaющее: рaдуйсz, щи1те t напaстей њграждazй.
 • Радуйсz, ћкw к0кошъ птенцы2 сво‰ њхранszй: рaдуйсz, жeзле пaдающихъ подкрэплszй.
 • Рaдуйсz, пaстырю волкHвъ t стaда tгонszй: рaдуйсz, дyшу свою2 за џвцы положи1ти не tрекjйсz.
 • Рaдуйсz, любвE хrт0вы и4стый храни1телю: рaдуйсz, не ±же сво‰, но ±же бли1жнzгw взыскaвый.
 • Рaдуйсz, скорбsщихъ ск0рое ўслhшаніе: рaдуйсz, печaльми њбуревaємымъ ти1хое пристaнище.
 • Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ ѕ7

ПроповBдницы твоеS с™hни нaмъ сyть нетлBнныz тво‰ честны6z м0щи, чрез8 мнHга лBта пред8 nчaми нaшими лежaщыz, и5же, ѓще и3 запеч†таннымъ сyщымъ ўстHмъ твои6мъ молчaніемъ, nбaче вопію1тъ непрестaннw: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

 1. ВозсіS слaвы мн0гихъ чудeсъ твои1хъ не т0кмw въ пресловyщемъ грaдэ сeмъ, но и3 въ невёрныхъ ґгaрzнэхъ, tню1дуже нечести1вый цaрь и4хъ чжанибeкъ желaше, да пом0лишисz њ њслёпшей цари1цэ є3гw2: ты2 u5бо всю2 надeжду возложи1въ на врачA дyшъ и3 тэлeсъ, си1лою мlтвъ свои1хъ зрёніе т0й и3спроси1лъ є3си2.

  мh же ўди1вльшесz таков0му преслaвному чудеси2, взывaемъ ти2:

 2. Рaдуйсz, ўг0дное чудeсъ б9іихъ њрyдіе: рaдуйсz, въ скудeльномъ сосyдэ сокр0вище си1лы б9іz kви1вый.
 3. Рaдуйсz, предсказaніz є3ђлскагw и3сп0лнителю: рaдуйсz, десни1це чудотворeніz ї}сова.

 4. Рaдуйсz, љзhче хrт0въ, сл0вомъ и3сцэлsющій: рaдуйсz, ґпcльскіz си1лы сохрани1телю.
 5. Рaдуйсz, слэпhхъ просвэти1телю: рaдуйсz, немощнhхъ цэлeбниче.
 6. Рaдуйсz, тaйныхъ прови1дче: рaдуйсz, бэсHвъ t человBкъ прогони1телю.

 7. Рaдуйсz, и3 невёрнаго царS цRковь почти1ти и3 возвели1чити си1лою чудeсъ преклони1вый: рaдуйсz, не тэлeсное т0кмw, но и3 душeвное зрёніе подаsй.
 8. Рaдуи3сz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ з7

Хотsщу тебЁ бlгоугоди1ти творцY своемY, не седмhй т0кмw дeнь њсвzщaлъ є3си2: но всю2 седми1цу житіS твоегw2 во свsтости провождaлъ є3си2, воспэвaz бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

 • Н0вую тS показA твaрь зижди1тель, всебlжeнне ґлеxjе, земнA ѓгGла и3 нбcна человёка. Тёмже чудsщесz воспэвaемъ ти2:
 • Рaдуйсz, џ§е нaшъ, њбитazй дyхомъ на нб7си2, ґ тёломъ на земли2 њпочивazй: рaдуйсz, ди6внаz вели6чіz б9іz всBмъ повёдаzй земнорHднымъ.
 • Рaдуйсz, пл0ть дyху покори1вый: рaдуйсz, плэни1вый рaзумъ св0й въ послушaніи вёры.
 • Рaдуйсz, рыкaющагw ѓдскагw львA ўстA загради1вый: рaдуйсz, џгнь п0хоти плотскjz погаси1вый.
 • Рaдуйсz, сребролю1біz јдwлъ сокруши1вый: рaдуйсz, над8 всёми к0знми врaжіими восторжествовaвый.
 • Рaдуйсz, tвергjйсz себE, и3 в0лю свою2 в0ли б9іей покори1вый: рaдуйсz, питaвыйсz сокровeннымъ хлёбомъ нбcнымъ.
 • Рaдуйсz, ґлкaвый и3 жaждавый є3ди1ныz прaвды: рaдуйсz, цrтвіе б9іе внyтрь себE всели1вый.
 • Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо житіE, с™и1телю, kвлsетсz притекaющымъ ко всечестны6мъ мощeмъ твои1мъ, при ни1хже и3 мaлое молeніе приносsщымъ, вeліz всегдA бlгодaть t бGа подаeтсz, ю4же пріeмлюще, дрyгъ со дрyгомъ рaдостнw бGу возглашaемъ: Ґллилyіа.

Јкосъ }

 1. Вeсь ќмъ св0й и3мёz въ вhшнихъ вперeнъ, и3 ни1жнихъ пaству твою2 не њстaвилъ є3си2, є4же мlтвы њ ни1хъ возсылaти ко всевhшнему вLцэ, прпdбне ґлеxjе.

  не забyди и3 нhнэ нaсъ приглашaющихъ тебЁ ўсeрднw:

 2. Рaдуйсz, горо2, добродётельми вhше нб7съ вознесeннаz: рaдуйсz, рэко2, сквє1рны нaшz њмывazй.
 3. Рaдуйсz, и3ст0чниче, жaжду грэх0вную ўтолszй: рaдуйсz, кaменю драгjй, всю2 рwссjйскую зeмлю ўкрашazй.

 4. Рaдуйсz, злaто, во вс‰ концы2 блещaніе t себє2 и3спущaющее: рaдуйсz, сребро2, седмери1цею t сквeрнъ грэх0вныхъ њчищeнное.
 5. Рaдуйсz, кmмвaле, всёхъ на славосл0віе б9іе созывazй: рaдуйсz, свэти1льниче, сэдsщихъ во тмЁ њзарszй.

 6. Рaдуйсz, дрeво, t жaра грэх0внагw њсэнsющее: рaдуйсz, бlготyчнаz вётве лозы2 хrт0вы.
 7. Рaдуйсz, тaинственнагw тёла здрaвый члeне: рaдуйсz, чaдо слaвы воскrніz.
 8. Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ f7

Всsкое безмёстныхъ страстeй востaніе бlгодaтію гDнею, до концA потреби1лъ є3си2 въ мeртвеннэй пл0ти твоeй, с™и1телю ґлеxjе: тёмже и3 бhлъ є3си2, ћкw дрeво посаждeнное при и3сх0дищихъ в0дъ, пл0дъ даS во врeмz своE, и3 поS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

 • Вэт‡z многовэщ†нныz превозшeлъ є3си2 дух0вною си1лою сл0ва твоегw2, повёдаz лю1демъ ди6внаz вели6чіz б9іz, и3 питaz гл†дныz дyшы хлёбомъ съ нб7се. Мh же таков†z сeрдцемъ њб8eмлюще, благодaрнэ тебЁ зовeмъ:
 • Рaдуйсz, кeдре, въ цRквэ хrт0ве, ћкw въ лівaнэ ўмн0женный: рaдуйсz, ћкw фjніxъ въ домY б9іемъ процвэтhй.
 • Рaдуйсz, кmпарjсе, вёрныхъ сердцA бlгов0ніемъ и3сполнsz: рaдуйсz, віногрaде, слaдкое бlгочeстіz віно2 нaмъ и3сточaz.
 • Рaдуйсz, крjне, гHрнzz полS ўкрашazй: рaдуйсz, смок0внице бlгопл0днаz.
 • Рaдуйсz, пшени1це, чи1стымъ хлёбомъ гл†дныz питaющаz: рaдуйсz, мaслино, є3лeй ми1лости и3зливaющаz.
 • Рaдуйсz, цвёте, t к0рене хrт0ва процвэтhй: рaдуйсz, слaдкое віно2, въ точи1лэ ї}совомъ и3згнэтeнное.
 • Рaдуйсz, безсмeртнымъ питіeмъ днeсь напоевaемый: рaдуйсz, и3 нaмъ трапeзу нбcную ўготовлszй.
 • Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS ввёрєнныz ти2 лю1ди, зак0нъ и3 є3ђліе по вс‰ дни6 проповёдалъ є3си2: да познaвше мнHгаz сво‰ прегрэшє1ніz, прибэгaютъ съ молeніемъ непрестaннw ко хrтY, спаси1телю мjра, t негHже пріeмлющихъ прощeніе, научaлъ є3си2 и5хъ пёти: Ґллилyіа.

Iкосъ ‹

 1. СтэнA є3си2, всебlжeнне ґлеxjе, г0рнzгw їеrли1ма, t десzти2 вeліихъ кaменій, д¦омъ с™hмъ ўстр0еннаz: и3мёлъ бо є3си2 зак0нъ гDень посредЁ чрeва твоегw2. Тёмже и3 глаг0лемъ ти2:
 2. Рaдуйсz, є3ди1наго бGа и3 є3г0же послaлъ є4сть ї}са хrтA познaвый: рaдуйсz, ћкw не поклони1лсz є3си2 кумjру врeменнагw благополyчіz.

 3. Рaдуйсz, ћкw николи1же пріsлъ є3си2 и4мене гDа бGа твоегw2 всyе: рaдуйсz, t ю4ности всE врeмz бGови посвzти1вый.
 4. Рaдуйсz, ћкw всёхъ, и5же nц7ы2 и3 мaтери нари1чутсz, почти1лъ є3си2: рaдуйсz, до концA гнёвъ на бли1жнzго ўби1вый.

 5. Рaдуйсz, п0хwти плотск‡z пост0мъ и3 трудaми t себє2 прогнaвый: рaдуйсz, рyцэ свои2 t лихоимaніz и3 хищeніz всегдA ўдержaвый.
 6. Рaдуйсz, ўстA сво‰ t њсуждeніz и3 клеветы2 њбуздaвый: рaдуйсz, сeрдце своE t зaвисти и3 нeнависти њчи1стивый.

 7. Рaдуйсz, ўдали1выйсz t надмёніz фарісeйскагw: рaдуйсz, и4стый w4бразе мытарeва смирeніz.
 8. Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ №i

Пёніе ѓгGльское совершaшесz, є3гдA с™az твоS душA t земнhхъ преставлsшесz къ нбcнымъ, и4хже є3ди1нъ ли1къ по є3ди1ному взывaше: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

 • Многосвётлыми лучaми блистaетъ житіE твоE, џ§е ґлеxjе: tню1дуже мнHгимъ ликHмъ прaведныхъ духHвъ сопричaстна тS ви1дzще, вопіeмъ ти2:
 • Рaдуйсz, прbр0че, в0лю гDню нaмъ tкрhвый: рaдуйсz, ґпcтоле, є3ђліе цrтвіz б9іz кaющымсz бlговэсти1вый.
 • Рaдуйсz, пaстырю, њ слaвэ б9іей ревновaвый: рaдуйсz, м§ниче, и3зволeніемъ дyшу свою2 за пaству положи1вый.
 • Рaдуйсz, п0стниче, взeмшій кrтъ св0й на рaмо, и3 тeснымъ путeмъ въ слёдъ за хrт0мъ шeдый: рaдуйсz, сщ7eнниче, безкр0вную жeртву њ лю1дэхъ приноси1вый.
 • Рaдуйсz, херувjме, на нeмже њпочи2 гDь слaвы: рaдуйсz, шестокрилaтый серафjме, вопіsй непрестaннw трис™yю пёснь гDу саваHfу.
 • Рaдуйсz, дёвственниче ґгGлопод0бный: рaдуйсz, мнHги њби1тєли на славосл0віе б9іе ўстр0ивый.
 • Рaдуйсz, дрyга б9іz, прпdбнагw сeргіа при1сный дрyже: рaдуйсz, ћкw, є3г0же желaлъ є3си2 здЁ зрёти преeмникомъ свои1мъ, того2 зри1ши днeсь тaмw вкyпэ съ тоб0ю пrт0лу б9ію предстоsща.
 • Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть, ћже бhсть ї}съ хrт0съ, твои1ми пречи1стыми ўсты2 цaрствующему грaду семY всегдA бhсть проповёдана. tню1дуже вси2 хrтY покланsющесz, поsху: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

 1. Пою1ще вє1ліz тво‰, ґлеxjе досточyдне, и3справлє1ніz и3 п0двиги, недоумёемъ вои1стину, кaкw наречeмъ тS, t всёхъ бо благи1хъ дёлъ, ћкw грaдъ красeнъ себE творцY ўстр0илъ є3си2. Тёмже взывaемъ ти2:
 2. Рaдуйсz, ґдaмово падeніе бlгодaтію хrт0вою въ себЁ и3спрaвивый: рaдуйсz, во и3згнaніи и3з8 земнaгw раS, нбcный ўлучи1вый.

 3. Рaдуйсz, ѓвелю, кр0вію хrт0вою њкроплeнный: рaдуйсz, н0вый є3нHше, ўгоди1вый гDеви.
 4. Рaдуйсz, и3ліE, џгненною добродётелей колесни1цею вознесeнный: рaдуйсz, є3ліссeе, сугyбую бlгодaть воспріsвый.

 5. Рaдуйсz, нHе, t пот0па беззак0ній бlгодaтію хrт0вою, ћкw ковчeгомъ дрeвъ негнію1щихъ спасhйсz: рaдуйсz, ґвраaме, не сhна, но себE самаго2 въ жeртву бGу принесhй.
 6. Рaдуйсz, и3сaіе, на пrт0лэ выс0цэ и3 превознесeннэ лицeмъ къ лицY гDа зрsй: рaдуйсz, ї}лю, мlтвою ўкрэпи1выйсz съ бGомъ, и3 бlгословeніе вёчное t негw2 пріeмый.

 7. Рaдуйсz, самyиле, царє1мъ бlгословeніе подаsй: рaдуйсz, наслёдниче б9ій и3 сонаслёдниче хrт0въ.
 8. Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ Gi

Q пaстырю нaшъ пред0брый, и3 свэти1льниче многосвётлый, всечeстне ґлеxjе: пріими2 сіE мaлое тебЁ хвалeніе нaше, и3 и3спроси2 нaмъ ў хrтA бGа ўтверждeніе въ вёрэ, є4же ходи1ти во всёхъ зaповэдехъ и3 њправдaніихъ гDнихъ безпор0чнw: nтeчеству же нaшему ми1ръ и3 бlгодeнствіе, да спод0бимсz вёчнw въ рaдости бlжeннэй воспэвaти бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGле t земли2: И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнный ґрхіерeю:

Мlтва

Q пречестнaz и3 сщ7eннаz главо2, и3 блгdти с™aгw д¦а и3сп0лненнаz, сп7сово со nц7емъ њбитaлище, вели1кій ґрхіерeе, тeплый нaшъ застyпниче, с™и1телю ґлеxjе: предстоS ў пrт0ла всёхъ цRS, и3 наслаждazсz свёта є3диносyщныz трbцы, и3 херувjмски со ѓгGлы возглашaz пёснь трис™yю, вели1кое и3 неизслёдованное дерзновeніе и3мёz ко всеми1лостивому вLцэ, моли1сz пaствы твоеS сп7сти2 лю1ди, є3динор0дный ти2 kзhкъ, бlгостоsніе с™hхъ цRквей ўтверди2: ґрхіерeи бlголёпіемъ с™и1тельства ўкраси2: монaшествующихъ къ п0двигwмъ д0брагw течeніz ўкрэпи2: цrтвующій грaдъ сeй, и3 с™yю њби1тель сію2, и3 вс‰ грaды и3 страны6 д0брэ сохрани2, и3 вёру с™yю непор0чну соблюсти2 ўмоли2: мjръ вeсь ўмири2, t глaда и3 пaгубы и3збaви ны2, и3 t нападeніz и3ноплемeнныхъ сохрани2 нaсъ: ст†рыz ўтёши, ю4ныz накажи2, без{мныz ўмудри2, вдови6цы поми1луй, сироты6 заступи2, младeнцы возрасти2, плэнє1нныz возврати2, немощствyющыz и3сцэли2, и3 вездЁ тeплэ призывaющыz тS и3 съ вёрою притекaющихъ къ рaцэ чeстныхъ и3 многоцэлeбныхъ мощeй твои1хъ ўсeрднw припaдающихъ и3 молsщихтисz, t всsкихъ напaстей и3 бёдъ ходaтайствомъ твои1мъ свободи2, да зовeмъ ти2: q бGоизбрaнный пaстырю, ѕвэздо2 всесвётлаz мhсленныz твeрди, тaйнагw сіHна неwбори1мый ст0лпе, мmрод¦новeнный цвёте рaйскій, всезлат†z ўстA сл0ва, моск0вскаz похвало2, всеS рwссjи ўкрашeніе: моли2 њ нaсъ всещeдраго и3 человэколюби1ваго хrтA бGа нaшего, да въ дeнь стрaшнагw пришeствіz є3гw2 шyzгw стоsніz и3збaвитъ нaсъ, и3 рaдости с™hхъ причaстники сотвори1тъ, со всёми с™hми во вёки. Ґми1нь.

Источник: https://www.akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-aleksiyu-mitropolitu-moskovskomu-i-vseya-rossii-chudotvortsu/

Акафист Алексию Московскому и всея России чудотворцу

Кондак 1

Избранный архиерею и слуго Великого Архиерея Иисуса, преблаженне Алексие! Яко сподобльшеся многих твоих благодеяний, не имеюще же что воздати, похвальная восписуем ти и от души взываем, проповедающе чудеса твоя: испроси нам от Царя Небеснаго безбедно преити прочее жития сего и достигнути Горняго Иерусалима, да тамо узревше тя в блаженней радости, воззовем к тебе: Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

Икос 1

Ангеле, от земли прозябый! Великаго Совета Ангел, провидев доброту души твоея, прежде век избра тебе, еже благовестити плененным отпущение и слепым прозрение.

Отнюдуже мы, грешнии, светом дел твоих получивше прозрение и грехов отпущение, взываем: Радуйся, корене благаго отрасль блажайшая; радуйся, честных родителей добрейший сыне. Радуйся, благоуханнаго сада прозябение; радуйся, духовным возрождением Богу Отцу усыновленный.

Радуйся, миропомазанием Святаго Духа запечатленный; радуйся, имя, яко миро излиянное, свыше восприявый. Радуйся, от пелен Богу посвященный; радуйся, мужественно иго Христово на себе возложивый.

Радуйся, земная и мимотекущая, яко уметы, вменивый; радуйся, егоже Человек домовит — Иисус утро наят делателя в виноград Свой. Радуйся, образ Божий и подобие свято соблюдший; радуйся, красото душевныя и телесныя, всех очи увеселяющая. Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

 • Кондак 2
 • Видя откровением Духа Святаго, яко не устоят нечестивии на суде праведном, но суть яко прах, егоже возметает ветр, от младых ногтей, преблаженне Алексие, на совет их не стал еси, но, закону Божию усердно поучаяся, и прочим внушал еси пети: Аллилуиа.
 • Икос 2

Разум свыше прием, мал детищ сущь, еже не труждатися всуе в ловлении птиц, потщался еси вся яже на земли красная оставити. Темже мы приглашаем тебе: Радуйся, на ловитву человеков призванный, радуйся, к Горним яко на крилах возлетавый.

Радуйся, море житейское любомудрием испытавый; радуйся, волнение его безопасно прошедый. Радуйся, земле благая, семя слова Божия восприявшая; радуйся, земле, плод сторичный произрастившая. Радуйся, пшенице, хлеб Небесный устроившая; радуйся, в житнице Небесной соблюденная.

Радуйся, обретый многоценный бисер и его всем, елика имел еси, купивый; радуйся, зельным ношением, яко благовкусною пищею, от юности питавыйся. Радуйся, всенощным стоянием и непрестанными молитвами себе в подвизе укрепивый; радуйся, в море слез твоих множества демонов потопивый.

Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

 1. Кондак 3
 2. Силою свыше, егда облече тя Дух Всесвятый, пастыря Церкви российстей поставляя, тогда всем людем твоим вдыхал еси хвалу: Аллилуиа.
 3. Икос 3

Подобаше, отче Алексие, с Небесе песни тебе воспеваемей быти, а не от земли: кто бо от человек возможет по достоинству твоея святыни величия поведати? Но мы, любовию твоею побеждаеми, вопием ти сице: Радуйся, дольняя и красная мира презревый; радуйся, вышних красот желанием воспаленный. Радуйся, Единаго Христа от сердца возлюбивый; радуйся, Тому Единому всею душею прилепивыйся.

Радуйся, правило веры благочестивыя; радуйся, благий делателю винограда Христова. Радуйся, дарованный талант приумноживый; радуйся, в радость Господа твоего вшедый. Радуйся, сладостьми духовными нас насыщающий; радуйся, благоприятное Богу кадило. Радуйся, благоухание молитвы к Престолу Вышняго возносящий; радуйся, любовный к Богу о нас предстателю.

Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

 • Кондак 4
 • Бурю безместных помыслов, от диавола непрестанно воздвизаемую, до конца укротил еси и, радуяся о такове победе, торжественне Богу воспевал еси: Аллилуиа.
 • Икос 4

Слыша и видя премногую твою добродетель, пастыря тя Церкве Христовы избирает сословие православное, мы же, о сем веселящееся, глаголем ти: Радуйся, достойно возседый на седалище апостольстем; радуйся, кормило корабля Христова.

Радуйся, мудрый наставниче; радуйся, звездо непрелестная, в руце Христовой содержимая. Радуйся, в подвизе учительства неутомимый; радуйся, безвестных и тайных Премудрости Божия проповедниче.

Радуйся, нелицеприемный Истины поборниче; радуйся, безбожных и нечестивых устен обличителю и заградителю. Радуйся, благовременне и безвременне в учении апостолу поревновавый; радуйся, властию, данною ти свыше, мудре и душеполезно человеки вязавый и решивый.

Радуйся, кающихся утешителю; радуйся, паствы твоея добрый хранителю. Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

 1. Кондак 5
 2. Боготочною Кровию искупившаго род человеческий от законныя клятвы верою зря Владыку и усердие к Нему любовию распалаемь, непрестанно возглашал еси: Аллилуиа.
 3. Икос 5

Видев великий князь твое велие духа мужество и любовь к Отечеству твоему, умоли тя пойти к безбожному царю Вердевиру: ты же абие шед благими и кроткими словесы зельный гнев его на род христианский утолил еси.

Сия благодеяния твоя, отче наш Алексие, мы, сынове российстии, исповедующе, благодарне вопием ти: Радуйся, мужественный Духа воине; радуйся, столпе крепости нашея от лица вражия. Радуйся, оружие, без рати супостаты побеждающее; радуйся, щите, от напастей ограждающий.

Радуйся, яко кокош, птенцы своя охраняющий; радуйся, жезле, падающих подкрепляющий. Радуйся, пастырю, волков от стада отгоняющий; радуйся, душу свою за овцы положити не отрекийся. Радуйся, любве Христовы истый хранителю; радуйся, не яже своя, но яже ближняго взыскавый.

Радуйся, скорбящих скорое услышание; радуйся, печальми обуреваемым тихое пристанище. Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

 • Кондак 6
 • Проповедницы твоея святыни нам суть нетленныя твоя честныя мощи, чрез многа лета пред очами нашими лежащия, иже, аще и запечатанным сущим устом твоим молчанием, обаче вопиют непрестанно: Аллилуиа.
 • Икос 6

Возсия слава многих чудес твоих не токмо в преславнем граде сем, но и в неверных агарянех, отнюдуже нечестивый царь их Джанибек желаше, да помолишися о ослепшей царице его: ты убо, всю надежду возложив на Врача душ и телес, силою молитв твоих зрение той испросил еси.

Мы же, удивльшеся таковому преславному чудеси, взываем ти: Радуйся, угодное чудес Божиих орудие; радуйся, в скудельном сосуде сокровище силы Божия явивый. Радуйся, предсказания евангельскаго исполнителю; радуйся, деснице чудотворения Иисусова.

Радуйся, язык Христов, словом исцеляяй; радуйся, апостольския силы сохранителю. Радуйся, слепых просветителю; радуйся, немощных целебниче. Радуйся, тайных провидче; радуйся, бесов от человек прогонителю.

Радуйся, силою чудес и невернаго царя Церковь почтити и возвеличити преклонивый; радуйся, не телесное токмо, но и душевное зрение подаваяй. Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

 1. Кондак 7
 2. Хотящу тебе благоугодити Творцу твоему, не седмый токмо день освящал еси, но всю седмицу жития твоего во святости провождал еси, воспевая Богу: Аллилуиа.
 3. Икос 7

Новую тя показа тварь Зиждитель, всеблаженне Алексие, земна ангела и небесна человека. Темже чудящеся воспеваем ти: Радуйся, отче наш, обитаяй духом в Небеси, а телом на земли опочиваяй; радуйся, дивная величия Божия всем поведаяй земнородным. Радуйся, плоть духу покоривый; радуйся, пленивый разум свой в послушание веры.

Радуйся, рыкающаго адскаго льва уста заградивый; радуйся, огнь похоти плотския погасивый. Радуйся, сребролюбия идол сокрушивый; радуйся, над всеми кознями вражиими восторжествовавый. Радуйся, отвергийся себе и волю свою воле Божией покоривый; радуйся, питавыйся сокровенным хлебом Небесным. Радуйся, алкавый и жаждавый единыя правды; радуйся, Царствие Божие внутрь себе вселивый.

Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

 • Кондак 8
 • Странное чудо житие твое, святителю, является притекающим ко всечестным мощем твоим, при нихже и малое моление приносящим, велия всегда благодать от Бога подается, юже приемлюще, друг со другом радостно Богу возглашаем: Аллилуиа.
 • Икос 8

Весь ум свой имея в вышних вперен, и нижних, паству твою, не оставил еси, молитвы о ней возсылая ко Всевышнему Владыце, преподобне Алексие.

Не забуди и ныне нас, приглашающих тебе усердне: Радуйся, горо, добродетельми выше Небес вознесенная; радуйся, реко, скверны наша омывающая. Радуйся, источниче, жажду греховную утоляяй; радуйся, каменю драгий, всю Российскую землю украшаяй.

Радуйся, злато, во вся концы блещание от себе испущающее; радуйся, сребро, седмерицею от скверн греховных очищенное. Радуйся, кимвале, всех на славословие Божие созываяй; радуйся, светильниче, седящих во тьме озаряяй.

Радуйся, древо, от жара греховнаго осеняющее; радуйся, благотучная ветве лозы Христовы. Радуйся, Таинственнаго Тела здравый члене; радуйся, чадо славы воскресения. Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

Кондак 9

Всякое безместных страстей востание благодатию Господнею до конца потребил еси в мертвенней плоти твоей, святителю Алексие! Темже и был еси яко древо, насажденное при исходищах вод, плод дая во время свое и поя Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя превозшел еси духовною силою слова твоего, поведая людем дивная величия Божия и питая гладныя души хлебом с Небесе.

Мы же, таковая сердцем объемлюще, благодарне тебе зовем: Радуйся, кедре, в Церкви Христово, яко в Ливане, умноженный; радуйся, яко финикс, в дому Божием процветый. Радуйся, кипарисе, верных сердца благовонием исполняяй; радуйся, винограде, сладкое благочестия вино нам источаяй.

Радуйся, крине, горняя поля украшаяй; радуйся, смоковнице благоплодная. Радуйся, пшенице, чистым хлебом гладныя питающая; радуйся, маслино, елей милости изливающая. Радуйся, цвете, от корене Христова процветый; радуйся, сладкое вино, в точиле Иисусовом изгнетенное.

Радуйся, безсмертным питием днесь напаеваемый; радуйся, и нам трапезу Небесную уготовляяй. Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

 1. Кондак 10
 2. Спасти хотя вверенныя ти люди, закон и Евангелие по вся дни проповедал еси: да, познавше многая своя прегрешения, прибегают с молением непрестанно ко Христу, Спасителю мира, от Негоже приемлющих прощение, научал еси их пети: Аллилуиа.
 3. Икос 10

Стена еси, всеблаженне Алексие, Горняго Иерусалима, от десяти заповедей, яко от десяти велиих камений, Духом Святым устроенная! Имел бо еси закон Господень посреде чрева твоего, темже и глаголем ти: Радуйся, Единаго Бога и Егоже послал есть Иисуса Христа познавый; радуйся, яко не поклонился еси кумиру временнаго благополучия. Радуйся, яко николиже приял еси имене Господа Бога твоего всуе; радуйся, от юности всяк час жития твоего Богови посвятивый. Радуйся, яко всех, иже отцы и матери наричутся, почтил еси; радуйся, до конца гнев на ближняго в сердце твоем истребивый. Радуйся, похоти плотския постом и трудами от себе прогнавый; радуйся, руце свои от лихоимания и хищения всегда удержавый. Радуйся, уста твоя от осуждения и клеветы обуздавый; радуйся, сердце твое от зависти и ненависти очистивый. Радуйся, удаливыйся от надмения фарисейскаго; радуйся, истый образе мытарева смирения. Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

 • Кондак 11
 • Пение ангельское совершашеся, егда святая твоя душа от земных преставляшеся к Небесным, ихже един лик по Едином взываше: Аллилуиа.
 • Икос 11

Многосветлыми лучами блистает житие твое, отче Алексие! Отнюдуже многим ликом праведных духов сопричастна тя видяще, вопием ти: Радуйся, пророче, волю Господню нам открывый; радуйся, апостоле, Евангелие Царствия Божия кающимся благовестивый.

Радуйся, пастырю, о славе Божией ревновавый; радуйся, мучениче, изволением душу свою за паству положивый. Радуйся, постниче, вземший крест свой на рамо и тесным путем в след за Христом шедый; радуйся, священниче, Безкровную Жертву о людех приносивый.

Радуйся, Херувиме, на немже опочи Господь Славы; радуйся, шестокрилатый Серафиме, вопияй непрестанно Трисвятую песнь Господу Саваофу. Радуйся, девственниче ангелоподобный; радуйся, многи обители на славословие Божие устроивый.

Радуйся, друга Божия Преподобнаго Сергия присный друже; радуйся, яко егоже желал еси зде зрети преемником своим, того зриши днесь тамо вкупе с тобою Престолу Божию предстояща. Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

Кондак 12

Благодать, яже бысть Иисус Христос, твоими пречистыми усты граду сему всегда бысть проповедана. Отнюдуже вси, Христу поклоняющеся, пояху: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще велия твоя, Алексие досточудне, исправления и подвиги, недоумеем воистинну, како наречем тя; от всех бо благих дел, яко град красен, себе Творцу устроил еси. Темже взываем ти: Радуйся, Адамово падение благодатию Христовою в себе исправивый; радуйся, по изгнании из земнаго рая Небесный рай улучивый.

Радуйся, Авелю, Кровию Христовою окропленный; радуйся, новый Енох, угодивый Господеви. Радуйся, Илие, огненною добродетелей колесницею вознесенный; радуйся, Елисее, сугубую благодать восприявый.

Радуйся, Ное, от потопа беззаконий благодатию Христовою, яко ковчегом древ негниющих, спасшийся; радуйся, Аврааме, не сына, но себе самаго в жертву Богу принесший. Радуйся, Исаие, на Престоле высоце и превознесенне лицем к лицу Господа зрящий; радуйся, Израилю, молитвою укрепивыйся с Богом и благословение вечное от Него приемый.

Радуйся, Самуиле, царем благословение подаваяй; радуйся, наследниче Божий и сонаследниче Христов. Радуйся, Алексие, великий чудотворче и скорый помощниче.

Кондак 13

О пастырю наш предобрый и светильниче многосветлый, всечестне Алексие! Приими сие малое тебе хваление наше и испроси нам у Христа Бога утверждение в вере, еже ходити во всех заповедех и оправданиих Господних безпорочно, Отечеству же нашему мир и благоденствие, да сподобимся вечно в радости блаженней воспевати Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)

Молитвы святителю Алексию Московскому чудотворцу …

Источник: https://vsemolitvi.ru/index.php?id=akafisti/akafist-aleksij-moskovskij

Акафист Алексию Московскому : молитвы

Акафист праведному Алексию Мечеву, пресвитеру Московскому

Кондак 1

Избранный угодниче Христов и великий в скорбех ?помощниче, праведный отче Алексие! К тебе яко к теплому предстателю мы грешнии со дерзновением притекаем и умильно взываем: умоли о нас всесильнаго Бога, не попустити нам блуждати по распутиям греховным, но просветите и наша сердца духом твоея любве, да зовем ти:

Радуйся праведный старче Алексие, утешителю благостный.

Икос 1

Ангелов Творец яви в рождении твоем молитвенное заступление святителя Филарета, егда не могущу матери разродитися тобою, родитель твой притече к нему, и того молитвою явлен был еси в мир сей во время совершения Божественныя Евхаристии,? показуя тем, яко будеши великий служитель таинств церковных. Сего ради взываем ти:

 • Радуйся, святителем Филаретом благословенный и воспитанный.
 • Радуйся, от пелен того подвижническому житию научивыйся.
 • Радуйся, отрасль родителей пречестных, плод благий принесшая.
 • Радуйся, яко издетска гласом своим Бога прославлял еси.
 • Радуйся, благоговение и любовь ко службам Божиим от отца унаследовавый.
 • Радуйся, от матери твоея странноприимство и попечение о ближних восприявый.
 • Радуйся, ущеса своя к пению церковному от рождения приклонивый.

Радуйся, во еже не видети суеты, очеса своя в горняя ?вперивый.

 1. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 2. Кондак 2
 3. Видя человеколюбец Господь широту сердца твоего, готоваго послужити ближним своим, яви в благословении матери твоея волю Свою, да будеши не врач телес, но пастырь Церкви Христовы, врачуяй души притекающих к тебе, тем же вси людие, видяще образ добраго пастырствования твоего, воззовут Богу: Аллилуиа.
 4. Икос 2
 5. Разумом Божественным просвещен, узрел еси путь спасения во отсечении воли своея, егда поставлен был еси причетником во храм Богоматери, с велием терпением восприял еси суровство начальствующего, и тако возрастил еси в сердце твоем плод Христова смирения. Многолетнее твое терпение славяще, возглашаем ти тако:
 6. Радуйся, послушниче усердный.
 7. Радуйся, яко Богу работал еси неленостно.
 8. Радуйся, укорения и поругания яко Божие изволение восприявый.
 9. Радуйся, осуждати и укоряти других всегда избегавый.
 10. Радуйся, поучавый обличающих нас яко благодетелей почитати.
 11. Радуйся, призывавый ради блага ближних своих себе утесняти.
 12. Радуйся, благим супружеством своим и нам образ честнаго брака явивый.
 13. Радуйся, в супружнице твоей добраго помощника на пути Христовом обретый.
 14. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 15. Кондак 3

Сила Вышняго обрете в тебе сосуд честен и по посвящении во иерея продолжайте вести тя чрез горнило испытаний. Служил бо еси не в веси дальней, якоже хотяше, но во граде Москве, в церкви малаго прихода, ид еже осемь лет богомольцев не имев, николиже возроптал еси. Ныне же предстоиши со дерзновением Престолу Божию, поя песнь: Аллилуиа.

 • Икос 3
 • Имея тщание к совершению служб церковных, на кийждо день служение Божественныя Литургии учинил еси и к покрову Богоматери и заступничеству святителя Николая прибегая, весь путь жития твоего молитвою озарил еси. Сего ради воспеваем тя сице:
 • Радуйся, служителю алтаря ревностный.
 • Радуйся, яко бодрствовал еси в молитвенном подвизе непрестанно.
 • Радуйся, в Бозе все упование твое полагавый.
 • Радуйся, в долгих испытаниях непоколебим пребывый.
 • Радуйся, яко крест на перси прияв, сраспинал еси Христу плоть свою со страстьми и похотьми.
 • Радуйся, яко получив епитрахиль на выю свою, Дары Духа Святаго неоскудно источал еси.
 • Радуйся, яко поясом препоясав чресла своя, заутро на нивы делания Господня изшел еси.
 • Радуйся, яко взявся за рало Христово, не направлял еси вспять стопы твоя.
 • Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 • Кондак 4
 • Бурю моря житейскаго, сластолюбием, злобою и гордынею волнуемаго, всем житием твоим научал еси преплывати в кораблеце покаяния, да и мы, являя живую веру и трепетную любовь ко Господу, сподобимся воспевати Ему и на небесех песнь хвалебную: Аллилуиа.
 • Икос 4

Слыша о богоугоднем житии твоем, начаша прибегати к тебе ищущии спасения, обретая в тебе чадолюбиваго отца и утешителя, ты же неленостно поучал еси к покаянию? и служению ближним самоотреченному. Тем же и нас, якоже и чад твоих, научи истинному деланию на пажитях душ наших, да славим тя благодаряще:

 1. Радуйся, в век оскудения благочестия несокрушимым сосудом веры явивыйся.
 2. Радуйся, неленостным проповеданием в обмирщенная сердца семена благих деяний сеявый.
 3. Радуйся, глашатаю любве Божия всем скорбящим и отчаявшимся.
 4. Радуйся, ожесточенных злобою любовию своею к покаянию обращал еси.
 5. Радуйся, научивый в живущих с нами образ Божий почитати.
 6. Радуйся, призывавый почивших неустанно поминати.
 7. Радуйся, не отревая немощных, им по силе их делание полагавый.
 8. Радуйся, в постоянстве малого делания залог духовнаго возрастания указавый.
 9. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 10. Кондак 5
 11. Звезда еси, на небесех святости возсиявшая, светиши светло, в сонме праведных и исповедников российских землю нашу просвещая, тем же, зряще тя, праведный отче Алексие, прославляем прославльшаго тя Господа, зовуще Ему: Аллилуиа.
 12. Икос 5

Видя обильным любовию сердцем своим окрест тебе в нищете живущия, подавал еси им, елико имяше, ?уповая, яко не оставит Господь и дом твой. Даждь и нам стяжати? сердце милосердное и научи ны невозбранно внимати воле Божией, да восхваляюще глаголем ти сицевая:

 • Радуйся, Христа возлюбив, не прилеплялся еси к сокровищам земным.
 • Радуйся, яко великий купец небесное богатство стяжал еси.
 • Радуйся, милосердием души наша обогащати научаяй.
 • Радуйся, некрадомое богатство душам верных испрошаяй.
 • Радуйся, светом трисолнечным сердца человеческия просвещаяй.
 • Радуйся, выну о пользе душевной пекийся.
 • Радуйся, рачителю целомудрия.
 • Радуйся, хранителю чистоты.
 • Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 • Кондак 6
 • Проповедал еси пастве своей покаяние и вкушение бессмертныя трапезы Агнчи, да не взалчут более страстей, но восприимут мир и любовь Христову и поучаются любити ближних своих с самоотвержением и утеснением себе, да благо им будет, и да взывают радостно: Аллилуиа.
 • Икос 6
 • Возсиял еси в первопрестольнем граде Москве глашатаем жизни неветшающия, древним отцем, в пустынех подвизавшимся, равный; людем, в суете пребывающим и различными злоучении прельщаемым, открывал еси любовь, милосердие и правду Божию. Таковому о тебе произволению Божию дивящеся, вопием ти:
 • Радуйся, неустанный проповедниче любве к Богу и ближним.
 • Радуйся, яко вслед за Апостолом наставлял еси друг друга тяготы носити,
 • Радуйся, во граде яко в пустыни живый.
 • Радуйся, пустыню града, богатством слез твоих оросивый.
 • Радуйся, яко пожил еси в мире премирно.
 • Радуйся, яко и на земли выну предстоял еси Христу.
 • Радуйся, ожесточенная сердца теплотою твоея любве возделавый.
 • Радуйся, и ныне помогаеши страждущим душевный покой обретати.
 • Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 • Кондак 7
 • Хотя человеколюбец Господь поставити тя в трудную годину утешителем скорбящих и страждущих, посла тебе скорбь великую в тяжкой болезни и смерти супружницы твоей, да ничто уже земное не связует сердце твое, но да приложиши к ревности ревность и приимеши благодать на благодать, научая пети всех: Аллилуиа.
 • Икос 7
 • Новый путь духоноснаго старчествования на стогнах града Москвы яви тебе Господь в словесех праведного Иоанна, пресвитера Кронштадтскаго, указуя, да восприимеши всю скорбь человеческую яко свою, молитвою и теплотою любве сию врачуя. Тем же и наша скорби отыми от нас, да радуяся взываем ти:
 • Радуйся, благодать кронштадтскаго Светильника обильно восприемый.
 • Радуйся, яко врач искусный душ человеческих явивыйся.
 • Радуйся, вставший на страже скорбных сердец человеческих.
 • Радуйся, от обращавшихся к тебе именование добраго пастыря стяжавый.
 • Радуйся, заблудших овец к Пастыреначальнику приводивый.
 • Радуйся, от волков хищных тех неврежденно сохранивый.
 • Радуйся, яко широтою любве твоея всех объял еси.
 • Радуйся, яко надежду на Бога полагати научал еси.
 • Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 • Кондак 8
 • Странноприимная деяния совершати тщашеся, учинил еси при храме приют чадом, не имущим родителей, назидая их словом и житием своим, да возрастая в благом попечении и любве, благодарственно воспевают Богу: Аллилуиа.
 • Икос 8
 • Весь еси, праведный отче Алексие, николиже суетою связанный, посреде людей пребывая, выну Богу предстоял и работал еси. И нас, в суету погруженных, научи твоему в мире премирному житию, да усердно тебе воспоем:
 • Радуйся, детскую младость души твоея сохранивый.
 • Радуйся, тою младая сердца к Богу приводивый.
 • Радуйся, явивыйся сиротствущим чадолюбивая мати.
 • Радуйся, порождаяй души чад своих духовных для вечнаго живота.
 • Радуйся, преизряднейший пастырю.
 • Радуйся, яко от скверн мира сего ограждатися чад своих научал еси.
 • Радуйся, чтущим тя верный пред Богом ходатаю.
 • Радуйся, призывающим тя непреложное упование.
 • Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 • Кондак 9
 • Всем, притекающим к тебе в скорби, наставник изрядный явился еси, отче Алексие, подвизая людей к покаянию и самоукорению, терпению же в скорбех неистощимому, да за сие благодаряще, Богу поют: Аллилуиа.
 • Икос 9

Витийствующий язык умолча, зря како ты, старче Алексие, служение свое в простоте совершая и мудрость века сего посрамляя, всяку гордыню человеческую яко прах от лица ветра возметал еси. Сего ради похваляем тя сице:?

 1. Радуйся, яко не хитросплетением словес, но силою правды Божия души призывал еси.
 2. Радуйся, яко вознесенную гордыню века сего смирением сокрушал еси.
 3. Радуйся, словесы своими не крепость человеческую, но силу Божию являвый.
 4. Радуйся, яко нестареющую мудрость евангельскую живу и действенну показавый.
 5. Радуйся, исполненный ревности по Бозе Вседержителе.
 6. Радуйся, ревнителю уставов церковных.
 7. Радуйся, искусный властителю совести человеческия.
 8. Радуйся, всем бевся, да спасеши души, Богом тебе врученныя.
 9. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 10. Кондак 10

Спасения от временных тягот поучал еси в переселении во слывшия хлебородными земли не искати, егда глад, ?мор и междуусобныя брани постигоша страну нашу. Заповедал еси жительства своего не оставляти и восприяти трудности яко наказание Божие, за умножение беззакония попущенное, Богу взывая: Аллилуиа.

 • Икос 10
 • Стена непоколебимая упования на Господа явился еси, отче Алексие, яко скала крепкая сокрушая треволнение житейское, малодушие и уныние в душах людей, к тебе прибегающих и с любовию зовущих ти:
 • Радуйся, адаманте веры несокрушимый.
 • Радуйся, узревший с богомольцы храма пред годиною бедствий, како лияше слезы Богоматерь на чудотворней иконе Ея Феодоровской.
 • Радуйся, разделивый с народом российским скорби, Богом низпосланные.
 • Радуйся, глад и хлад приявый яко наказание Божие,
 • Радуйся, злато в горниле скорбей очищенное.
 • Радуйся, надеждею на милосердие Божие страждущия души врачевавый.
 • Радуйся, помощниче скорый.
 • Радуйся, призывающим тя в скорбных обстояниях щит и ограждение.
 • Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 • Кондак 11

Пение всеумиленное приносим ти, отче досточудне, прославляя блаженную кончину и погребение твое, молитвами первосвятителя и исповедника Тихона, Патриарха Всероссийскаго, напутствованное. Веруем, яко предстоиши в свете невечернем? Престолу Пресвятыя Троицы, выну поя: Аллилуиа.

 1. Икос 11
 2. Светозарным светильником явился еси, даров Божиих исполнен и умножали таланты, яже даде тебе всех Бог. В житии бо твоем являл еси дары прозрения и исцеления, подвизая нас глаголати тебе похвалы сия:
 3. Радуйся, яко от детских лет был еси Господу верен.
 4. Радуйся, многих дарований от Него сподобивыйся.
 5. Радуйся, лучу благодати в мире явленный.
 6. Радуйся, ризами света Христова одеянный.
 7. Радуйся, помогий обрести сына отчаявшейся матери из града Тобольска, юже к тебе преподобный Серафим направи.
 8. Радуйся, и ныне в трудных обстояниях о нас к Богу ходатаеши.
 9. Радуйся, прозорливостию и чудотвореньми люди в вере стояти утвердивый.
 10. Радуйся, отеческим попечением и молитвою не имевшия веры души к Богу обративый.
 11. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 12. Кондак 12
 13. Благодати исполнен, яко сосуд Духа Святаго избранный, породил еси духом многая чада твоя, да зряще житие их, окрест живущии уразумеют яко любовь в Бозе к ближнему залог мира и благоденствия есть, и тако благодарственно воззовут Богу: Аллилуиа.
 14. Икос 12
 15. Поюще житие твое и прославление, веруем, яко многомощно есть пред Престолом Владычним твое за ны ходатайство, мощи же твои сокровищем многоценным имуще, к ним припадаем яко к сосуду благодати неистощимому и согласно ублажаем тя:
 16. Радуйся, гражданине Иерусалима небеснаго.
 17. Радуйся, благий наставниче, возрастивый в чадех своих преславных отцев.
 18. Радуйся, яко был еси на земли храмом живым, Господу посвященным.
 19. Радуйся, яко предстоиши днесь Престолу Вседержителя.
 20. Радуйся, старцев оптинских собеседниче.
 21. Радуйся, кронштадтского Светильника сомолитвенниче.

Радуйся, яко община твоя образ бысть купножительства ?христианскаго.

 • Радуйся, яко чада твоя свидетельством кровей своих Христа исповедаша.
 • Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
 • Кондак 13

О предивный пастырю и теплый о нас к Богу молитвенниче, праведный отче Алексие! Не отрини нас немощных, совершающих похвальное пение сие, и научи волю Божию невозбранно творити, да сподобимся и в будущем веце благодарственно воспевати Творцу и Богу нашему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды и затем икос 1 и кондак 1.

Молитва

О всечестный и преблаженный отче наш Алексие, дивный старче Московский и всея Церкве Российския похвало и радование! Велию любовь ко Господу имея, заветы евангельския непреложно исполняя, душу твою за паству полагал еси, милующим сердцем болезнуя о всех, просящих твоея помощи.

Приими малое сие моление наше, и яко в земном житии твоем отирал еси всяку слезу, облегчал еси всяку скорбь, так и ныне, милосердый молитвенниче и ходатаю наш, возьми тяготы, болезни и скорби наша, исполни страждущая сердца радостию, умоли Человеколюбца Бога о прощении безчисленных прегрешений наших, да очистив душу покаянием, к деланию доброму приступим. Ей, старче благий, буди и нам пастырь добрый, наставляя на стезю спасения, да молитвами твоими безпорочно преидем путь жития нашего и обрящем Отечество Небесное, идеже ты со ангелы и всеми святыми предстоиши Престолу Святыя Троицы, ?славяще Безначальнаго Отца со Единородным Его Сыном и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом во веки веков. Аминь.

толкование

На опыте известно, что когда в скорби обращаются к нему: «Батюшка отец Алексий, помоги», — помощь приходит очень скоро, отец Алексий стяжал от Господа великую благодать молиться за тех, кто к нему обращается.

На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года старец в миру протоиерей Алексий Мечев был причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания.

В настоящее время мощи преподобного Алексия Мечева находятся в Москве в храме святителя Николая в Кленниках.

Источник: http://megapoisk.com/akafist-pravednomu-aleksiju-moskovskomu_molitvy

Акафист святому праведному Алексию, пресвитеру Московскому (Мечёву)

Кондак 1

Избранный угодниче Христов и великий в скорбех помощниче, праведный отче Алексие! К тебе яко к теплому предстателю мы грешнии со дерзновением притекаем и умильно взываем: умоли о нас всесильнаго Бога, не попустити нам блуждати по распутиям греховным, но просветите и наша сердца духом твоея любве, да зовем ти: Радуйся праведный старче Алексие, утешителю благостный.

Икос 1

Ангелов Творец яви в рождении твоем молитвенное заступление святителя Филарета, егда не могущу матери разродитися тобою, родитель твой притече к нему, и того молитвою явлен был еси в мир сей во время совершения Божественныя Евхаристии, показуя тем, яко будеши великий служитель таинств церковных. Сего ради взываем ти: Радуйся, святителем Филаретом благословенный и воспитанный; радуйся, от пелен того подвижническому житию научивыйся. Радуйся, отрасль родителей пречестных, плод благий принесшая; радуйся, яко издетска гласом своим Бога прославлял еси. Радуйся, благоговение и любовь ко службам Божиим от отца унаследовавый; радуйся, от матери твоея странноприимство и попечение о ближних восприявый. Радуйся, ущеса своя к пению церковному от рождения приклонивый; радуйся, во еже не видети суеты, очеса своя в горняя вперивый. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.

 • Кондак 2
 • Видя человеколюбец Господь широту сердца твоего, готоваго послужити ближним своим, яви в благословении матери твоея волю Свою, да будеши не врач телес, но пастырь Церкви Христовы, врачуяй души притекающих к тебе, тем же вси людие, видяще образ добраго пастырствования твоего, воззовут Богу: Аллилуиа.
 • Икос 2

Разумом Божественным просвещен, узрел еси путь спасения во отсечении воли своея , егда поставлен был еси причетником во храм Богоматери, с велием терпением восприял еси суровство начальствующего, и тако возрастил еси в сердце твоем плод Христова смирения.

Многолетнее твое терпение славяще, возглашаем ти тако: Радуйся, послушниче усердный; радуйся, яко Богу работал еси неленостно. Радуйся, укорения и поругания яко Божие изволение восприявый; радуйся, осуждати и укоряти других всегда избегавый.

Радуйся, поучавый обличающих нас яко благодетелей почитати; радуйся, призывавый ради блага ближних своих себе утесняти. Радуйся, благим супружеством своим и нам образ честнаго брака явивый; радуйся, в супружнице твоей добраго помощника на пути Христовом обретый.

Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.

Кондак 3

Сила Вышняго обрете в тебе сосуд честен и по посвящении во иерея продолжайте вести тя чрез горнило испытаний. Служил бо еси не в веси дальней, якоже хотяше, но во граде Москве, в церкви малаго прихода, ид еже осемь лет богомольцев не имев, николиже возроптал еси. Ныне же предстоиши со дерзновением Престолу Божию, поя песнь: Аллилуиа.

Икос 3

Имея тщание к совершению служб церковных, на кийждо день служение Божественныя Литургии учинил еси и к покрову Богоматери и заступничеству святителя Николая прибегая, весь путь жития твоего молитвою озарил еси.

Сего ради воспеваем тя сице: Радуйся, служителю алтаря ревностный; радуйся, яко бодрствовал еси в молитвенном подвизе непрестанно. Радуйся, в Бозе все упование твое полагавый; радуйся, в долгих испытаниях непоколебим пребывый.

Радуйся, яко крест на перси прияв, сраспинал еси Христу плоть свою со страстьми и похотьми; радуйся, яко получив епитрахиль на выю свою, Дары Духа Святаго неоскудно источал еси.

Радуйся, яко поясом препоясав чресла своя, заутро на нивы делания Господня изшел еси; радуйся, яко взявся за рало Христово, не направлял еси вспять стопы твоя. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.

 1. Кондак 4
 2. Бурю моря житейскаго, сластолюбием, злобою и гордынею волнуемаго, всем житием твоим научал еси преплывати в кораблеце покаяния, да и мы, являя живую веру и трепетную любовь ко Господу, сподобимся воспевати Ему и на небесех песнь хвалебную: Аллилуиа.
 3. Икос 4

Слыша о богоугоднем житии твоем, начаша прибегати к тебе ищущии спасения, обретая в тебе чадолюбиваго отца и утешителя, ты же неленостно поучал еси к покаянию и служению ближним самоотреченному.

Тем же и нас, якоже и чад твоих, научи истинному деланию на пажитях душ наших, да славим тя благодаряще: Радуйся, в век оскудения благочестия несокрушимым сосудом веры явивыйся; радуйся, неленостным проповеданием в обмирщенная сердца семена благих деяний сеявый.

Радуйся, глашатаю любве Божия всем скорбящим и отчаявшимся; радуйся, ожесточенных злобою любовию своею к покаянию обращал еси. Радуйся, научивый в живущих с нами образ Божий почитати; радуйся, призывавый почивших неустанно поминати.

Радуйся, не отревая немощных, им по силе их делание полагавый; радуйся, в постоянстве малого делания залог духовнаго возрастания указавый. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.

 • Кондак 5
 • Звезда еси, на небесех святости возсиявшая, светиши светло, в сонме праведных и исповедников российских землю нашу просвещая, тем же, зряще тя, праведный отче Алексие, прославляем прославльшаго тя Господа, зовуще Ему: Аллилуиа.
 • Икос 5

Видя обильным любовию сердцем своим окрест тебе в нищете живущия, подавал еси им, елико имяше, уповая, яко не оставит Господь и дом твой.

Даждь и нам стяжати сердце милосердное и научи ны невозбранно внимати воле Божией, да восхваляюще глаголем ти сицевая: Радуйся, Христа возлюбив, не прилеплялся еси к сокровищам земным; радуйся, яко великий купец небесное богатство стяжал еси. Радуйся, милосердием души наша обогащати научаяй; радуйся, некрадомое богатство душам верных испрошаяй.

Радуйся, светом трисолнечным сердца человеческия просвещаяй; радуйся, выну о пользе душевной пекийся. Радуйся, рачителю целомудрия; радуйся, хранителю чистоты. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.

 1. Кондак 6
 2. Проповедал еси пастве своей покаяние и вкушение бессмертныя трапезы Агнчи, да не взалчут более страстей, но восприимут мир и любовь Христову и поучаются любити ближних своих с самоотвержением и утеснением себе, да благо им будет, и да взывают радостно: Аллилуиа.
 3. Икос 6

Возсиял еси в первопрестольнем граде Москве глашатаем жизни неветшающия, древним отцем, в пустынех подвизавшимся, равный; людем, в суете пребывающим и различными злоучении прельщаемым, открывал еси любовь, милосердие и правду Божию.

Таковому о тебе произволению Божию дивящеся, вопием ти: Радуйся, неустанный проповедниче любве к Богу и ближним; радуйся, яко вслед за Апостолом наставлял еси друг друга тяготы носити, Радуйся, во граде яко в пустыни живый; радуйся, пустыню града, богатством слез твоих оросивый. Радуйся, яко пожил еси в мире премирно; радуйся, яко и на земли выну предстоял еси Христу.

Радуйся, ожесточенная сердца теплотою твоея любве возделавый; радуйся, и ныне помогаеши страждущим душевный покой обретати. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.

 • Кондак 7
 • Хотя человеколюбец Господь поставити тя в трудную годину утешителем скорбящих и страждущих, посла тебе скорбь великую в тяжкой болезни и смерти супружницы твоей, да ничто уже земное не связует сердце твое, но да приложиши к ревности ревность и приимеши благодать на благодать, научая пети всех: Аллилуиа.
 • Икос 7

Новый путь духоноснаго старчествования на стогнах града Москвы яви тебе Господь в словесех праведного Иоанна, пресвитера Кронштадтскаго, указуя, да восприимеши всю скорбь человеческую яко свою, молитвою и теплотою любве сию врачуя.

Тем же и наша скорби отыми от нас, да радуяся взываем ти: Радуйся, благодать кронштадтскаго Светильника обильно восприемый; радуйся, яко врач искусный душ человеческих явивыйся.

Радуйся, вставший на страже скорбных сердец человеческих; радуйся, от обращавшихся к тебе именование добраго пастыря стяжавый. Радуйся, заблудших овец к Пастыреначальнику приводивый; радуйся, от волков хищных тех неврежденно сохранивый.

Радуйся, яко широтою любве твоея всех объял еси; радуйся, яко надежду на Бога полагати научал еси. Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.

 1. Кондак 8
 2. Странноприимная деяния совершати тщашеся, учинил еси при храме приют чадом, не имущим родителей, назидая их словом и житием своим, да возрастая в благом попечении и любве, благодарственно воспевают Богу: Аллилуиа.
 3. Икос 8

Весь еси, праведный отче Алексие, николиже суетою связанный, посреде людей пребывая, выну Богу предстоял и работал еси. И нас, в суету погруженных, научи твоему в мире премирному житию, да усердно тебе воспоем: Радуйся, детскую младость души твоея сохранивый; радуйся, тою младая сердца к Богу приводивый.

Радуйся, явивыйся сиротствущим чадолюбивая мати; радуйся, порождаяй души чад своих духовных для вечнаго живота. Радуйся, преизряднейший пастырю; радуйся, яко от скверн мира сего ограждатися чад своих научал еси. Радуйся, чтущим тя верный пред Богом ходатаю; радуйся, призывающим тя непреложное упование.

Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный;

 • Кондак 9
 • Всем, притекающим к тебе в скорби, наставник изрядный явился еси, отче Алексие, подвизая людей к покаянию и самоукорению, терпению же в скорбех неистощимому, да за сие благодаряще, Богу поют: Аллилуиа.
 • Икос 9

Витийствующий язык умолча, зря како ты, старче Алексие, служение свое в простоте совершая и мудрость века сего посрамляя, всяку гордыню человеческую яко прах от лица ветра возметал еси. Сего ради похваляем тя сице: Радуйся, яко не хитросплетением словес, но силою правды Божия души призывал еси; радуйся, яко вознесенную гордыню века сего смирением сокрушал еси.

Радуйся, словесы своими не крепость человеческую, но силу Божию являвый; радуйся, яко нестареющую мудрость евангельскую живу и действенну показавый. Радуйся, исполненный ревности по Бозе Вседержителе; радуйся, ревнителю уставов церковных. Радуйся, искусный властителю совести человеческия; радуйся, всем бе вся, да спасеши души, Богом тебе врученныя.

Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.

Кондак 10

Спасения от временных тягот поучал еси в переселении во слывшия хлебородными земли не искати, егда глад, мор и междуусобныя брани постигоша страну нашу. Заповедал еси жительства своего не оставляти и восприяти трудности яко наказание Божие, за умножение беззакония попущенное, Богу взывая: Аллилуиа.

Икос 10

Стена непоколебимая упования на Господа явился еси, отче Алексие, яко скала крепкая сокрушая треволнение житейское, малодушие и уныние в душах людей, к тебе прибегающих и с любовию зовущих ти: Радуйся, адаманте веры несокрушимый; радуйся, узревший с богомольцы храма пред годиною бедствий, како лияше слезы Богоматерь на чудотворней иконе Ея Феодоровской.

Радуйся, разделивый с народом российским скорби, Богом низпосланные; радуйся, глад и хлад приявый яко наказание Божие, Радуйся, злато в горниле скорбей очищенное; радуйся, надеждею на милосердие Божие страждущия души врачевавый. Радуйся, помощниче скорый; радуйся, призывающим тя в скорбных обстояниях щит и ограждение.

Радуйся, праведный старче Алексие, утешителю благостный.
Кондак 11

Пение всеумиленное приносим ти, отче досточудне, прославляя блаженную кончину и погребение твое, молитвами первосвятителя и исповедника Тихона, Патриарха Всероссийскаго, напутствованное. Веруем, яко предстоиши в свете невечернем Престолу Пресвятыя Троицы, выну поя: Аллилуиа.

Источник: http://batushka.org/akafist-svyatomu-pravednomu-aleksiyu-presviteru-moskovskomu-mechyovu/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector